Partner portalu
2019-01-08

PROW 2019 - kalendarz naboru wniosków

Od początku realizacji Programu do 31 grudnia 2018 r. zostało złożonych ok. 3,5 mln wniosków o przyznanie pomocy na kwotę ponad 40 mld zł, natomiast liczba zawartych umów lub wydanych decyzji wyniosła ok. 3,1 mln na kwotę ponad 27 mld zł. Poziom kontraktacji wynosi 46,26% dostępnego budżetu.

 

Planowany termin naboru/rozpoczęcia naboru wniosków*

Nazwa działania/poddziałania/typu operacji

ROZWÓJ GOSPODARSTW

grudzień 2018 r.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”

luty 2019 r.

maj 2019 r.***

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ  operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF

marzec 2019 r.

 

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” - nabór obszar a, b, c

marzec 2019 r.

 

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

kwiecień 2019 r.

październik 2019 r.

Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

maj 2019 r.***

 

Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”

czerwiec 2019 r.***

 

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - ASF

wrzesień 2019

 

Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”

wrzesień 2019 r.**

Poddziałanie Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznym i katastrof typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

listopad 2019 r.**

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

 

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

styczeń 2019 r.

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - rolnicy

sierpień 2019 r.

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - ASF

wrzesień 2019 r.

Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - bez ASF

wrzesień 2019 r. **

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

ROZWÓJ TERYTORIALNY

Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów”

Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.**

 

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach

Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.

Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy naoperacje polegające na przygotowaniu projektu współpracy składa się do 31 marca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.

Poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

luty 2019 r.

Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”

luty 2019 r.

Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”

marzec 2019 r.

Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

SYSTEMY JAKOSCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

wrzesień 2019 r.****

Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”

wrzesień 2019 r.****

Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

15 marca – 15 maja 2019 r. (wnioski będzie można składać jeszcze w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności)

Działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną

Działanie „Działanie rolno- środowiskowo-klimatyczne”

Działanie „Rolnictwo ekologiczne”

Działanie „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”

kwiecień 2019 r.

Poddziałanie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”

1 czerwca – 31 lipca 2019 r.

Działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków finansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).

*** Z uwzględnieniem zmian PROW 2014-2020 przekazanych KE w grudniu 2018 r.

**** Planowany termin naboru uzależniony jest od procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej krajowych systemów jakości żywności.

Źrodło: ARiMR


Dodaj komentarz