Partner portalu

Regulamin

REGULAMIN Internetowej Giełdy Rolnej i Towarowej

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez IGRiT.pl sp. z o.o. , ul. Pocztowa 9, 62-200 Gniezno za pośrednictwem Serwisu, którego jest Administratorem. 

DEFINICJE:

Administrator IGRiT.pl sp. z o.o., ul. Pocztowa 9, 62-200 Gniezno
NIP: 594-160-17-86 REGON: 321 508 951
Formularz Kwestionariusz dostępny na stronie Serwisu, którego wypełnienie jest konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia;
Ogłoszenie Ogłoszenie dotyczące możliwości sprzedaży, kupna, zamiany Towaru sporządzone przez Użytkownika na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin;
Serwis Tematyczny serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem http://www.igrit.pl;
Towar Rzecz, usługa lub zbywalne prawo oferowane za pośrednictwem Serwisu, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie
Użytkownik Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach prawem przewidzianych także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
Forum dyskusyjne Integralna część Serwisu służąca do wymiany informacji, poglądów i opinii między osobami zarejestrowanymi w bazie użytkowników Forum dyskusyjnego;

 

Rozdział I
Warunki ogólne

1..Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu, zamieszczania ogłoszeń, uprawnienia Użytkownika do anulowania ogłoszenia oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji; 

2..Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie do elementów graficznych Serwisu, do jego układu i kompozycji przysługują Administratorowi. Wykorzystywanie przez Użytkownika wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej, jest zabronione; 

3..Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet. 

4..Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i aktualna wersja przeglądarki internetowej "zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych oraz obsługę plików typu 'cookies' "; 

5..Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

6..Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Zabronione jest także wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania spamu itp.; 

7..Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.). 

8..Zamieszczenie przez Użytkownika ogłoszenia wymaga uprzedniego wypełnienia Formularza dostępnego na stronie Serwisu 
 

Rozdział II
Formularz

9..Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Administratora jest wypełnienie Formularza dostępnego na stronie Serwisu, której dokonać może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych ze składaniem oświadczeń woli do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika. 

10..Wypełnienie Formularza polega na dokonaniu wyboru: Rodzaju ogłoszenia, kategorii, podkategorii i wpisaniu w odpowiednie miejsce następujących danych, podzielonych na dwie poniższe grupy: 
a) Obowiązkowe - zaznaczonych na czerwono:

- imię i nazwisku lub nazwę firmy; 
- adres; 
- województwo; 
- powiat; 
- telefon; 
- e-mail;

b) Fakultatywne;

- FAX; 
- adres www; 
- identyfikatory komunikatorów internetowych lub sieci społecznościowych jak np. GG, Skype, NK, Facebook, itp.;

oraz podania obowiązkowej treści ogłoszenia w polu Treść Ogłoszenia. 
 

Rozdział III 
Warunki zamieszczenia ogłoszenia

11..Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne; 

12..Ogłoszenia mogą być zamieszczane przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę; 

13..Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. 

14..Treść ogłoszenia ustalana jest przez Użytkownika i powinna odzwierciedlać stan faktyczny. Treść ogłoszenia nie może przekraczać 4096 znaków. Użytkownik odpowiada za treść zamieszczonego przez siebie ogłoszenia a w szczególności ponosi odpowiedzialność za zamieszczenie ogłoszenia naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich w tym prawa autorskie. Za treść Ogłoszenia rozumie się również zamieszczone w ogłoszeniu zdjęcia; 

15..Emisja ogłoszenia trwa 120 dni w okresie którym Użytkownik może samodzielnie usunąć ogłoszenie przy użyciu kodu otrzymanego od Administratora na podany w Formularzu adres e-mail. Po upływie powyższego okresu Ogłoszenie może zostać automatycznie usunięte z Serwisu; 

16..Ten sam Użytkownik może dodać maksymalnie 2 (dwa) ogłoszenia na dobę; 

17..Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie wyraża jednoczesną zgodę na jego publikację na stronach internetowych partnerów Serwisu. Publikacja Ogłoszenia na stronie internetowej partnera Serwisu jest wolna od opłat. 
 

Rozdział IV
Szczegółowe zasady zamieszczania ogłoszeń i odpowiedzialności za treść

18..Użytkownik zamieszczając bezpłatne ogłoszenie zobowiązany jest do sprawdzenia aby obrót towarami zamieszczonymi w Serwisie nie naruszały obowiązujących przepisów lub uprawnień osób trzecich w tym praw autorskich; 

19..Administrator nie odpowiada za zgodność towaru z opisem zamieszczonym przez Użytkownika; 

20..Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub niezwłocznego usunięcia, lub też edycji treści i/lub relokacji zamieszczonego w Serwisie ogłoszenia jeżeli narusza ono postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy, a w szczególności gdy ich treść:

a. wprowadza w błąd; 
b. zawiera znamiona czynów nieuczciwej konkurencji; 
c. narusza dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej; 
d. zawiera zwroty powszechnie uznane za obraźliwe lub szkalujące inne osoby; 
e. nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub zamiany Towarów 
f. nie pasuje do wybranej kategorii lub podkategorii


21..Ogłoszenia zamieszczane przez Użytkownika nie mogą zawierać ofert przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów; 

22..Administrator, umożliwiając korzystanie z Serwisu, nie staje się w jakimkolwiek zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Użytkownika z potencjalnymi kontrahentami. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a jego klientem, ponoszą strony tej umowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oraz za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, w tym danych podanych podczas procesu wypełniania Formularza. 

23..Użytkownik nie może zamieścić ogłoszenia, reklamy, tekstu promocyjnego, którego treść odsyła do konkurencyjnego internetowego serwisu ogłoszeniowego bądź innych konkurencyjnych nośników informacji. 

24..Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie zdjęcia na których publikację lub modyfikację uzyskał zgodę, lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.) Użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego zdjęcia w Serwisie uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Wstawienie zdjęcia do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle których publikacja zdjęcia w Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane zdjęcie. IGRiT.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdjęcia zamieszczane przez Użytkowników.

25..Wraz z dodaniem zdjęcia Użytkownik udziela pozwolenia Serwisowi IGRiT.pl na modyfikację zdjęcia i jego parametrów do celów publikacji na stronach serwisu i stronach partnerów serwisu. 
 

Rozdział V
Postępowanie reklamacyjne

26..W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora. 

27..Administrator rozpoznaje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej. 
 

Rozdział VI
Ochrona danych i polityka prywatności

28..Podanie danych osobowych w Serwisie w każdym przypadku jest dobrowolne. Ze względu na charakter poszczególnych Usług, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi. 

29..Administratorem danych jest Administrator - w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 

30..Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane tylko w celu związanym z realizacją zobowiązania. Administrator przetwarza dane osobowe wprowadzone do Serwisu w celu:

a. realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, 
b. w związku z obsługą reklamacji, 
c. w związku z korespondencją e-mailową, 
d. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu, 
e. dla celów marketingowych Administratora lub marketingowych innych podmiotów współpracujących z Administratorem po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika;

Administrator zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych tylko i wyłącznie w celu związanym z danym Ogłoszeniem. Przetwarzanie danych przez Administratora dla celów marketingowych jego lub jego partnerów może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika. 
Administrator zbiera od Użytkowników i przetwarza następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko; 
- adres siedziby; 
- adres zamieszkania lub/i korespondencyjny; 
- adres poczty elektronicznej; 
- numer telefonu lub fax; 
- numeru gg lub Skype;

31..Użytkownik podając w Serwisie dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Administratora oraz prawo do ich poprawiania. Użytkownik może w każdym czasie zażądać od Administratora zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w czasie świadczenia przez Administratora usługi wiąże się z natychmiastowym usunięciem ogłoszenia z Serwisu. 
32..Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa chyba że Użytkownik wyraził odrębną zgodę na przekazanie tych danych innym podmiotom. 

33..Korzystanie z serwisu IGRiT jest równoznaczne z akceptacją Polityki prywatności. Szanujemy prawo użytkowników do prywatności i stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. 

34..COOKIES: Sposobem zbierania przez IGRiT informacji o użytkownikach jest stosowanie "cookies" (tzw. ciasteczka), czyli plików, zawierających dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest IGRiT. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Pliki cookies mogą być ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach. 

35..Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
- udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu; 
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
- w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu, zarówno przez IGRiT jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych IGRiT.

36. W ramach Serwisów stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne, stałe oraz zewnętrzne. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Serwisu. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika. Zewnętrzne pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

37..ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES: Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl. 

38..LINKI DO INNYCH STRON WWW I SERWISY ZEWNĘTRZNE: Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, IGRiT zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie. Więcej na temat zasad korzystania z Serwisów znajdą Państwo w Regulaminie Serwisu. 
 

Rozdział VII
Szczegółowe regulacje i postanowienia dotyczące Forum Dyskusyjnego

39..Jako Administrator Forum Dyskusyjnego nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek treści zamieszczane przez użytkowników. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności lub przydatności zamieszczanych wiadomości, ani nie jesteśmy odpowiedzialni za treść żadnej z wiadomości. Wiadomości wyrażają poglądy ich autorów, które niekoniecznie muszą się zgadzać z poglądami Administratora. Każdy użytkownik, który uważa, że jakakolwiek z wiadomości jest niewłaściwa, proszony jest o kontakt z Administratorem. jako Administrator mamy możliwość usunięcia niechcianych wiadomości i poczynimy wszelkie starania, aby do tego doprowadzić, w rozsądnych ramach czasowych, jeśli stwierdzimy, że usunięcie wiadomości jest właściwym krokiem; 

40..Użytkownik poprzez korzystanie z serwisu zgadza się na nieużywanie Forum dyskusyjnego IGRiT do zamieszczania treści lub materiałów, które są powszechnie uważane za fałszywe i/lub nieprawidłowe, obelżywe, wulgarne, nienawistne, obsceniczne, profanujące, mające podtekst seksualny, grożące, naruszające prywatność osób trzecich lub w jakikolwiek sposób łamiące prawo; 

41..Użytkownik Forum w treści wypowiedzi nie powinien zamieszczać reklamy, tekstu promocyjnego, odnośnika, którego treść odsyła do konkurencyjnego internetowego serwisu ogłoszeniowego bądź innych konkurencyjnych nośników informacji. 

42..Użytkownik poprzez korzystanie z serwisu zgadza się na nie zamieszczanie jakichkolwiek materiałów łamiących prawo autorskie; 

43..Forum jest miejscem spotkań i dyskusji na tematy okołorolnicze, i nie służy do przedstawienia oferty handlowej użytkowników w formie ogłoszeń; 

44..Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji treści zamieszczanych przez użytkowników na Forum Dyskusyjnym jesli tylko uzna, że naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego regulaminu; 
 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

45..W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego; 

46..Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności; 

47..Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Rozdziale VI Regulaminu; 

48..Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w związku ze zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub Serwisu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora poprzez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. 

49..Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd właściwy wg przepisów obowiązujących; 

50..Regulamin wszedł w życie z dniem 29 październik 2013. Wszelkie pózniejsze zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu. 

Regulamin zaktualizowany: 2018.10.17