2019-08-13

Pakiety usług doradczych dla gospodarstw – w ramach PROW 2014-2020

Już we wrześniu, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi nowe nabory w ramach kilku działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jednym z nich będzie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” – działanie skierowane do jednostek zarówno państwowych jak i prywatnych, zajmujących się doradztwem rolniczym. Mimo że bezpośrednim beneficjentem działania jest podmiot doradczy, w konsekwencji operacja polega na udzielaniu pomocy doradczej rolnikom. Dlatego warto aby każdy producent rolny poznał możliwości skorzystania z tego programu.

Wrześniowy nabór będzie już drugim dotyczącym tego działania. W pierwszej edycji działania, umowy na realizację usług doradczych podpisało ponad 28 tysięcy rolników z 64 podregionów, na jakie podzielono terytorium Polski.

Program dla aktywnych zawodowo rolników

Odbiorcami docelowymi usług, które będą świadczone w ramach poszczególnych programów doradczych mogą być aktywni zawodowo rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne lub właściciele lasów. Zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby tego działania osoba prowadząca gospodarstwo, to rolnik, który:

 • pracuje w swoim gospodarstwie rolnym,
 • osobiście składa oświadczenia woli w sprawach związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa (np. zawiera umowy)
 • zamieszkuje na terenie gospodarstwa rolnego lub w innym miejscu umożliwiającym pracę własną lub nadzorczą w tym gospodarstwie w wymiarze i z częstotliwością odpowiednią do charakteru prowadzonej produkcji
 • podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

Jednocześnie rolnik ten nie musi być posiadaczem  co najmniej 1 ha gruntów rolnych, występować o dopłaty bezpośrednie i posiadać numeru zgodnie z ewidencją gospodarstw. Nie może jednak podlegać katalogowi wykluczeń określonych w przepisach UE w stosunku do beneficjentów programów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej.

Na podstawie umowy i zgodnie z metodyką

Podstawą korzystania z usług doradczych będzie umowa podpisana przez rolnika z podmiotem doradczym, okreslająca rodzaj usługi i długość trwania konkretnego programu doradczego, który zgodnie z przepisami może trwać rok lub dwa lata.

Każdy kompleksowy program doradczy przeznaczony dla konkretnego gospodarstwa zawiera pakiet usług, realizowanych zgodnie z tzw. metodykami doradzania, opracowanymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Metodyka to sposób postępowania doradcy przy świadczeniu usług doradczych. Stosowanie się doradcy do zasad określonych w tych metodykach ma na celu zachowanie jednorodności i wysokich, jednolitych standardów świadczonych usług. Dlatego szczegółowe metodyki zawierają ramowy harmonogram realizacji usługi doradczej, pozwalając oczywiście doradcy na indywidualne podejście do warunków konkretnego gospodarstwa. Określają także etapy realizacji danej usługi doradczej i liczbę wizyt doradcy w gospodarstwie rolnym, a także sposób prowadzenia dokumentacji.

Nieodpłatny pakiet trzech usług

Program doradczy składa się z 3 usług: analizy sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa, prowadzenia rachunkowości oraz jednej z usług dodatkowych. Każdy rolnik otrzyma pomoc w analizie sytuacji produkcyjno-ekonomicznej swojego gospodarstwa a w trakcie trwania programu, doradca będzie poprowadził  rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów i rozchodów.

Katalog usług dodatkowych jest dość szeroki, każdy rolnik będzie mógł wybrać usługę dostosowaną do potrzeb swojego gospodarstwa. Mieści się tu:

 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności
 • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów
 • Gospodarowanie na OSN
 • Gospodarowanie na obszarach Natura 2000
 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz pomoc w realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego
 • System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne
 • Modernizacja gospodarstwa
 • Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy
 • Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej
 • Restrukturyzacja małego gospodarstwa
 • Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie
 • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP
 • Uczestnictwo w systemach jakości`
 • OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich
 • Zazielenienie

Programy doradcze realizowane są bez pobierania jakichkolwiek opłat od rolników.

​​​​​​​Każdy odbiorca usług doradczych (rolnik lub właściciel lasu) może skorzystać tylko z jednego programu doradczego w ramach jednej operacji. Natomiast w ramach PROW na lata 2014 -2020 może on skorzystać z nie więcej niż dwóch różnych programów doradczych. Oznacza to, że rolnicy, którzy podpisali umowy w pierwszej edycji programu będą mogli wybrać inny pakiet w bieżącym naborze.

Świadczeniem usługi doradczej powinien zajmować się doradca, który jest wpisany na listę doradców rolniczych, zgodnie z zakresem świadczonych usług doradczych. Listy prowadzone są przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Cele działania „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

Realizacja programu doradczego ma na celu poprawę wyników gospodarczych gospodarstw rolnych, ułatwienie ich restrukturyzacji i modernizacji, promowanie wprowadzania innowacyjnych technologii i zrównoważonego rozwoju. Doradztwo będzie prowadzone w kierunku zwiększenia uczestnictwa gospodarstw w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej. Oprócz poprawy wyników gospodarczych efektem realizacji programów ma być poprawa w zakresie oddziaływania działalności rolniczej na środowisko i klimat.

G_N


Dodaj komentarz