Start Forum O nas Linki Regulamin Kontakt Reklama
Internetowa Giełda Rolna i TowarowaInternetowa Giełda Rolna i Towarowa na FaceBook

NAJWIĘKSZY PORTAL   
OGŁOSZEŃ ROLNICZYCH   


 w   i 

Zapraszamy do dyskusji na Forum

Forum IGRiTTankuj Taniej z IGRIT.PL
Zboża Oleiste Motylkowe Zioła Warzywa Ziemniaki Owoce Sad i ogród Grzyby Drób i jaja Bydło i świnie Hodowla inne Przetwory i mięso MaszynyOpakowania Nawozy i ŚOR Nieruchomości Praca Transport Usługi Inne


 
 
   Wczoraj odwiedzono nas: 12 893, nadano: 452 ogłoszeń. Ostatnie 30 dni, nadano: 18 110 ogłoszeń.

Stosowanie mieszanin zbiornikowych cz. 3

Aby by w zgodzie z treci, ta cz powinna mie tytu "Twarda woda". Dla stosujcych rodki ochrony rolin, to jest litera "A" z abecada tworzenia mieszanin zbiornikowych OR. Od cech fizykochemicznych wody zaley efektywno zwalczania chwastw, zwalczania patogenw rolin uprawnych, efektywno regulatorw wzrostu i in.

aparat do pomiaru parametrw wody (pH, twardo i inne) RQflex 10 firmy Merck

Niby to jest wita prawda, dogmat i naczelna zasada, ale gdy si przyjrzy praktyce stosowania OR, to mao kto zwraca uwag na jako wody uywanej do opryskw. Wod czerpie si z wodocigw komunalnych, z wasnych uj gospodarskich, zbiornikw ppo, ze zbiornikw naturalnych (rzeka, staw, rw itp.). Mao kto interesuje si jej waciwociami. Na spotkaniach rolnikw dyskusje na temat wyszoci herbicydu X nad herbicydem Y potrafi by bardzo gorce. Ale, jeszcze nigdy nie byem wiadkiem dyskusji nad tym, e woda z kranu jest lepsza ni woda ze stawu lub odwrotnie. A to wanie woda, za ktr paci si grosze lub jest za darmo, determinuje dziaanie OR, ktry czsto kosztuje krocie. Niech, wic ten tekst, chocia troch, przybliy ten problem stosujcym rodki ochrony rolin i umoliwi im maksymalne wykorzystanie moliwoci nowoczesnych OR, odpowiednio wybierajc rdo wody lub j "ulepszajc".

Woda, z ktr mamy do czynienia to nie tylko H2O. Zawiera ona szereg rnych substancji: mineralnych, a take organicznych, jeli pochodzi ze rde naturalnych. W zwizku z tym, cechuje si ona okrelonymi waciwociami, z ktrych, dla sporzdzania mieszanin OR, wane s:

1. Odczyn, czyli pH. Odczyn wody okrela ilo jonw H+ obecnych w wodzie. Odczyn pH wyraa si w stopniach niemianowanych od 0 do 14. Dla wody, przybiera on zazwyczaj zakres od 4 do 8.

2. Twardo wody, czyli zawarto soli wapnia, magnezu, sodu i innych metali (np. potasu, elaza, manganu). Twardo wody jest funkcj stenia soli Ca, Mg i innych jonw metali, ktre tworz sole na wyszym ni 1. stopie utlenienia.

Informacje o waciwociach wody (odczyn i twardo) atwo uzyska, w przypadku, gdy korzystamy z wody z wodocigu komunalnego. Zakad dostarczajcy wod do mieszkania/gospodarstwa ma obowizek takie informacje udostpnia konsumentowi. Gorzej jest w przypadku, gdy wod pobieramy z wasnych uj lub zbiornikw naturalnych. Wtedy warto wykona badanie takiej wody, przy pomocy dostpnych na rynku mniej lub bardziej skomplikowanych narzdzi. Proste i tanie pHmetry i mierniki twardoci wody mona kupi w sklepach z akcesoriami do akwarystyki. Bardziej precyzyjne pomiary mona wykona przy pomocy przenonych "kombajnw" analitycznych, jak np. reflektometr RQflex 10 produkowany przez firm Merck. Naley pamita, ze woda z uj naturalnych, nieuzdatnian,a ma wysokie pH i du twardo, jest silnie zmineralizowana. Z tego powodu, bez zastosowania kondycjonerw, jest mao lub nieprzydatna do sporzdzania roztworw roboczych OR.

Odczyn wody ma due znaczenie dla skutecznoci wielu OR. Wielu producentw OR umieszcza ju na etykietach zalecany dla danego rodka odczyn (pH) wody. Warto na to zwrci uwag, gdy niektre herbicydy mog sta si mnie aktywne w rodowisku zbyt kwanym. Przykadem s herbicydy sulfonylomocznikowe zawierajce takie substancje aktywne jak: triasulfuron, metsulfuron metylowy, tifensulfuron metylowy, tribenuron metylowy czy nikosulfuron, ktre trac fitotoksyczno, jeli znajduj si duej w roztworze roboczym o pH poniej 7. Odwrotnie jest z niektrymi fungicydami, np. benomyl, chlorothalonil, mancozeb, tiuram czy captan, ktre staj mniej skuteczne w wodzie o wysokim pH, powyej 7. Dotyczy to take insektycydw opartych o dimetoat oraz insektycydw fosforoorganicznych, ktre w wodzie o odczynie alkalicznym staj si mniej skuteczne.

Dokonujc klasyfikacji wody, pod wzgldem jej odczynu mona wyrni trzy kategorie:

- woda o pH od 4 do 6,0 - najbardziej odpowiednia do sporzdzania mieszanin zbiornikowych i do krtkiego (12-24 godzin) przetrzymywania rodkw ochrony rolin w zbiorniku opryskiwacza;

- woda o pH od 6,1 do 7,0 - dopuszczalna do sporzdzania mieszanin zbiornikowych z wikszoci rodkw, lecz zalecane jest szybkie zuycie takiej mieszaniny, do 2-3 godzin od jej sporzdzenia;

- woda o pH powyej 7,0 - mona uywa pod warunkiem jej zakwaszenia przy pomocy odpowiedniego kondycjonera.

Twardo wody ma bardzo silny wpyw na napicie powierzchniowe cieczy roboczej. Wiksze napicie powierzchniowe cieczy, tym gorzej zwila ona powierzchnie lici, a skuteczno pokrycia powierzchni lici przez roztwr roboczy OR jest gorsza. Ponadto, zwizki mineralne, ktre nadaj twardo wodzie, dysocjujc tworz jony, ktre mog wchodzi w reakcj z substancjami aktywnymi OR, zmniejszajc ich efektywno. Znany od lat jest przykad glifosatu, ktrego fitotoksyczno znacznie spada w twardej wodzie, gdzie kationy wapnia, magnezu i elaza tworz nierozpuszczalne sole z glifosatem. Wraliwe na tward wod s take herbicydy zawierajce 2,4-D, MCPA, dikamb oraz wiele graminicydw (np. chletodym, setoksydym, traloksydym)

Wysoka twardo wody, to take innego rodzaju negatywne skutki. Mianowicie sole wapnia, magnezu, elaza wytrcajce si systematycznie z zabiegu na zabieg w elementach roboczych opryskiwacza (filtry, pompy, przewody, rozpylacze). Moe to spowodowa konieczno czyszczenia lub wymiany takiego zapchanego elementu.

Twardo wody okrela si najczciej w stopniach niemieckich, (n lub d), gdzie 1 n = 10,0 mg CaO w 1 litrze wody oraz 1 n = 17,86 mg CaCO3 w 1 litrze wody.

Typowa twardo wody uytkowej (kranowej) wynosi ok. 10 n. Twardo wody pitnej wg norm polskich powinna wynosi 60-500 mg CaCO3/dm3. Dla przykadu, Warszawa korzysta z wody o twardoci od 12 do 15,3 n.

Lp.Stopie twardoci wodymg CaCO3/lst. niemieckie
1Woda bardzo mikka< 100< 5,6
2Woda mikka100-2005,6 - 11,2
3Woda rednio-twarda200-35011,2 - 19,6
4Woda twarda350-55019,6 - 30,8
5Woda bardzo twarda> 550> 30,8

Kliknij aby cign powysz grafik w formacie PDF

Mapa pokazuje twardo wody pitnej z wodocigw: miejskich i wiejskich. Jak wida, na niektrych terenach mamy do tward wod (Wielkopolska, Zamojszczyzna, witokrzyskie, lskie, Opolskie, cz Mazur). Z wasnych dowiadcze dodam, e woda z uj naturalnych ma wysok twardo, czsto powyej 20 a nawet 25 n. Taka woda nie nadaje si do sporzdzania mieszanin OR, gdy ich efektywno moe by znacznie obniona.

Do uzdatniania wody dla celw stosowania rodkw ochrony rolin nadaj si wszelkiego rodzaju kondycjonery wody, ktre obniaj jej odczyn, zmniejszaj jej twardo lub powoduj oba skutki. Ze wzgldu na mnogo tych produktw na rynku (tym bardziej, e ich wprowadzanie do obrotu nie wymaga potwierdzenia ich skutecznoci), wybr odpowiedniego kondycjonera jest bardzo trudny. Jak zwykle, przy wyborze naley si, wic kierowa informacj techniczn o produkcie, wynikami zastosowa kondycjonera, opiniami ssiadw... W nastpnej czci cyklu zajmiemy si wszelkiego rodzaju dodatkami do mieszanin zbiornikowych: adjuwantami, surfaktantami, kondycjonerami itp.

PS          

Wróć do strony głównej

      CENY JABŁEK EXPORT 2018/2019
      kapusta biała
      Buraczek Czerwony- Ceny, Opinie, Pytania, Porady
      Cena Orzechów Laskowych 2017
      CENY JABŁEK PRZEMYSŁOWYCH 2018/2019
      Cebula przemysłowa. Ceny, prognozy, opinie, pytania, porady...
      Ceny Ziemniaka 2017 - Notowania
      Jakie zbiory i cena orzecha laskowego 2018.
      Ziemniaki 2018 -początek sezonu

Grene - Ceny spadają!